پیگیری سفارش

پیگیری سفارش ها در ۴ مرحله انجام میشود

مرحله ۱ : ثبت سفارش موفق ( ۲۵٪)

مرحله ۲ : قرار گیری در صف دانلود ( ۵۰٪)

مرحله ۳ : سفارش دانلود فایل ها با موفقیت به اتمام میرسد ( ۷۵٪)

مرحله ۴: فایل های شما به زودی برای شما ارسال خواهد شد یا (حضوری دریافت خواهید کرد) ( ۱۰۰٪)